INTERFERIE wdrażają Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki INTERFERIE zadecydowało podczas zebrania w dniu 31 marca o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009 i udzieleniu absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej. Podjęto również zgodę na zbycie nieruchomości w Świnoujściu na rzecz spółki zależnej. Wśród zatwierdzonych postanowień jest także decyzja o posługiwaniu się przez spółkę zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Podczas ZWZ akcjonariusze zatwierdzili wczoraj sprawozdanie finansowe za miniony rok, w którym zarząd INTERFERII wykazał zysk netto w wysokości 2 mln 891 tys. złotych. Zadecydowali także, że (zgodnie z sugestiami zarządu) zostanie on w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, w związku z zaplanowanymi przez INTERFERIE inwestycjami. Wybrano także członków rady nadzorczej na III kadencję – w jej skład wchodzą:

1. Cezary Iwański

2. Janusz Żołyński

3. Robert Ostowicz

4. Angelika Andersz – Hrynków,

5. Józef Stanisław Kowalski

6. Jerzy Pokój.

Większość członków rady nadzorczej pozostała na kolejną kadencję, dołączył do nich natomiast Cezary Iwański.

Uczestnicy walnego postanowili też zatwierdzić decyzję wdrożenia przez INTERFERIE Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W dobie Unii Europejskiej i coraz bardziej zacieśniającej się globalnej współpracy wprowadzone przez Komisję Europejską Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) stanowić mają jasne źródło informacji o przedsiębiorstwach. To także ułatwienie dla akcjonariuszy oraz inwestorów.

– Jest to rozwiązanie przyjęte powszechnie w Europie Zachodniej, łatwiej w ten sposób prezentować wyniki, są one czytelniejsze – wyjaśnia decyzję zarządu i akcjonariuszy Adam Milanowski, prezes INTERFERII. – W przypadku Interferii dodatkowym impulsem do wprowadzenia obu standardów był wymóg formalny. Powołanie spółki zależnej Interferie Medical SPA, która zarządza całością inwestycji związanej z budową kompleksu w Świnoujściu, wiązało się bowiem z utworzeniem grupy kapitałowej. Od tej chwili będziemy już przedstawiać raporty skonsolidowane.

hastagi na stronie:

#standarti interferii

Top